Inloggen

Mijn KroeseWevers

Welkom bij Mijn Kroesewevers!
Met Mijn KroeseWevers maakt u uw persoonlijke website op basis van úw voorkeuren.

Uw voordelen:

 • Informatie op maat en als eerste op de hoogte
  Direct overzicht van de meest recente blogs, publicaties en whitepapers die aansluiten op uw interesses
 • Persoonlijke aanbiedingen
  Wanneer u zich registreert bieden wij u graag persoonlijke aanbiedingen aan op gebied van accountancy en (belasting)advies

Veranderen uw interesses? Dan kunt u uw voorkeursinstellingen altijd wijzigen bij ‘voorkeuren’.

Ik ben Zakelijk geïnteresseerd in
Ik ben Privé geïnteresseerd in


Registeren

Door te registreren kunt u uw aangegeven interessegebieden op meerdere apparaten gebruiken.

Door op ‘opslaan’ te klikken gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Instellingen opslaan

Door uw instellingen op te slaan kunt u uw aangegeven interessegebieden op meerdere apparaten gebruiken.

Door op ‘opslaan’ te klikken gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

InloggenWachtwoord vergeten?

Bent u uw wachtwoord vergeten? Vul dan hieronder uw e-mailadres in. U ontvangt van ons een e-mail met daarin een link waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.De site van KroeseWevers maakt gebruik van cookies. Lees hier onze privacyvoorwaarden.
Accepteren
 • Farial Karimi-Walibabak RB
 • Belastingadviseur
 • +31 (0)541-530666
 • +31 (0)6-610958920
Farial Karimi-Walibabak RB
 De grensarbeider in 2016
Opgeslagen in 'Mijn KroeseWevers'

22.12.2015

 • German Desk
 • Belastingadvies
 • Duitsland

De grensarbeider in 2016

In dit artikel uit Over de Grens worden de fiscale gevolgen van het grensoverschrijdend werken behandeld. De nadruk zal liggen op de toepassing van de verschillende Lohnsteuerklassen, waar een grensarbeider in Duitsland onvermijdelijk mee in aanraking zal komen. Daarnaast komt het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland kort aan de orde, waaronder de compensatieregeling. Ook zal het Duitse fiscale recht met betrekking tot het werken in Duitsland worden behandeld. Als laatste zullen kort de gevolgen voor het sociale verzekeringsrecht worden behandeld.

Belastingverdrag Nederland – Duitsland 2012

Wanneer een belastingplichtige uit Nederland, in Duitsland werkzaamheden in loondienst gaat verrichten, bepaalt artikel 14 van het nieuwe belastingverdrag welk land heffingsbevoegd is over het inkomen. In het geval een in Nederland woonachtige belastingplichtige in Duitsland gaat werken, kan over het algemeen gesteld worden, dat de staat waar de werknemer zijn werkzaamheden verricht, mag heffen over het inkomen voorkomend uit die werkzaamheden. Op deze hoofdregel bestaan uitzonderingen welke worden geformuleerd in artikel 14 lid 2 van het nieuwe belastingverdrag en ziet op de 183 dagen regeling of een vaste inrichting.

Lohnsteuerklassen

Wanneer de werkzaamheden in Duitsland in loondienst worden verricht, worden werknemers ingedeeld in zogeheten Lohnsteuerklassen. De Lohnsteuerklasse waar een werknemer in wordt ingedeeld is afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie en bepaald de hoogte van de belastingheffing, welke door de werkgever wordt ingehouden. Net als in Nederland is de loonbelasting in Duitsland een voorheffing op de inkomstenbelasting. In beginsel is het de werkgever die verplicht is de loonheffingen in te houden en af te dragen, maar is de werknemer uiteindelijk de belasting verschuldigd. Paragraaf 38b van het Duitse Einkommensteuergesetz geeft aan in welke Lohnsteuerklasse een belastingplichtige ingedeeld moet worden. Hieronder zijn de diverse Lohnsteuerklassen weergeven. Er wordt steeds vermeld welke eigenschappen de betreffende Lohnsteuerklasse hebben.

Lohnsteuerklasse 1:

Werknemers die
a. Binnenlands (unbeschränkt) belastingplichtig zijn en
aa. ongehuwd zijn
bb. getrouwd, weduwe of gescheiden zijn en niet voldoen aan de voorwaarden van Steuerklassen 3 of 5
b. Buitenlands belastingplichtig zijn

Lohnsteuerklasse 2:

De werknemers die onder Lohnsteuerklasse 1 letter a vallen (zie hierboven) en waarbij het belastingvrije bedrag voor alleenstaanden in aftrek mag worden gebracht

Lohnsteuerklasse 3:

De werknemer die
a. Gehuwd is en waarbij beide partners binnenlands belastingplichtig zijn, niet duurzaam gescheiden leven en
aa. een van beide partners geen inkomen uit arbeid geniet of
bb. op verzoek van beide partners die partner die niet in Steuerklasse 5 ingedeeld wordt
b. Weduwe is, de werknemer en zijn of haar overleden partner voor het overlijden beide binnenlands belastingplichtige waren en op dat moment niet permanent gescheiden van elkaar leefden. Dit geldt alleen voor het jaar volgend op het jaar dat de partner van de werknemer is overleden.
c. In dat kalenderjaar gescheiden is

Lohnsteuerklasse 4:

De werknemer die getrouwd is waarbij beide partners binnenlands belastingplichtig zijn, niet permanent gescheiden leven en de partner van de werknemer eveneens inkomen uit arbeid ontvangt

Lohnsteuerklasse 5:

De partner van de werknemer die op verzoek in Steuerklasse 3 ingedeeld wordt

Lohnsteuerklasse 6: 

De werknemer die meerdere dienstverbanden heeft, voor het tweede of meerdere dienstverband, of als gevallen genoemd in paragraaf 39c EStG (niet alle gegevens van de werknemer zijn bij de werkgever bekend, vergelijk anoniementarief in Nederland)

De 6 Steuerklassen geven recht op verschillende fiscale faciliteiten. Hieronder zijn de belangrijkste bedragen schematisch weergegeven. Het betreffen bedragen zoals deze in 2015 gelden en zijn vermeld in euro’s.

Steuerklasse

1

2

3

4

5

6

Belastingvrij bedrag

8472

8472

16944

8130

X

X

Werknemersaftrek

1000

1000

1000

1000

1000

X

Vaste kostenaftrek

36

36

36

36

36

X

Alleenstaandenaftrek

X

1308

X

X

X

X

Belastingvrij bedrag per kind

7008

7008

7008

3504

X

X


Zoals hierboven al is aangegeven, hangt veel samen met het zijn van binnenlands of buitenlands belastingplichtige. In Duitse termen heet dit beschränkt of unbschrankt steuerpflichtig. Een in Nederland woonachtige werknemer zal in eerste instantie kwalificeren als buitenlandse belastingplichtige of beschränkt steuerpflichtig. Daarmee zal de werknemer worden ingedeeld in Steuerklasse 1. De persoonlijke omstandigheden van de werknemer bepalen, of hij of zij wellicht in Steuerklasse 3 of 4 ingedeeld kan worden. Om in Duitsland aangemerkt te kunnen worden als binnenlands belastingplichtige oftewel unbeschränkt Steuerpflichtige, dient 90% van het inkomen aan Duitse belastingheffing onderworpen te zijn. Wanneer deze grens niet gehaald wordt, geldt dat het niet-Duitse inkomen niet meer mag zijn dan 2 keer de belastingvrije som. Voor echtparen worden deze grenzen op gezinsniveau beoordeeld. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de in Duitsland werkende werknemer in Steuerklasse 3 worden ingedeeld. Een gevolg hiervan is dat er een aangifteplicht voor de inkomstenbelasting in Duitsland ontstaat voor de grensarbeider, waarbij tevens de (eventuele)Nederlandse inkomsten van de partner dienen te worden verwerkt. Hierdoor ontstaat een progressienadeel. Wordt op gezinsniveau niet voldaan aan de gestelde eisen, dan wordt voor de werknemer individueel beoordeelt, of aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Indien mogelijk, wordt hij dan als binnenlands belastingplichtige, of unbeschränkt Steuerpflichtige aangemerkt. Ondanks dat hij dan alsnog in Steuerklasse 1 valt, heeft hij de mogelijkheid om zijn persoonlijke aftrekposten (conform Duits recht) in zijn aangifte inkomstenbelasting af te trekken. Belangrijk te vermelden is, dat een binnenlandse belastingplicht altijd moet worden aangevraagd. In de praktijk blijkt vaak, dat Duitse werkgevers alleen op grond van het wel of niet gehuwd zijn, een (buitenlandse) werknemer in bijvoorbeeld Steuerklasse 3 indelen. Zoals al is toegelicht, is voor buitenlandse werknemers (vanuit Duits zicht) meer van belang, dan alleen het wel of niet gehuwd zijn. Ook de hoogte van het overige inkomen is van belang.

Daarnaast is van belang, dat voor de indeling in Steuerklasse 3, 4 of 5 vereist is, dat partners gehuwd zijn. Duitsland stelt geregistreerd partnerschap niet gelijk met het huwelijk, zoals dat in Nederland wel het geval is. Het is daarom vanuit fiscaal oogpunt vereist, dat partners daadwerkelijk getrouwd zijn. Is dit niet het geval, dan is indeling in Steuerklasse 3 of 4 niet mogelijk. Op deze regel bestaat een uitzondering voor partners van hetzelfde geslacht. Omdat het voor deze groep in Duitsland niet mogelijk om te huwen, wordt voor deze belastingplichtigen een geregistreerd partnerschap gelijk gesteld met een huwelijk. Dit betreft overigens een overeenkomst die moet voldoen aan de in Duitsland gestelde voorwaarden.

Als laatste punt is belangrijk te vermelden, dat wanneer een werknemer is ingedeeld en uitbetaald op grond van Steuerklasse 1 of 6, dat in beginsel geen aangifteplicht voor de inkomstenbelasting in Duitsland bestaat. Hier bestaan overigens wel uitzonderingen op. Lohnsteuerklasse 2,3,4 en 5 brengen verplichting met zich mee, om na het betreffende fiscale jaar een aangifte inkomstenbelasting in te dienen.

Nieuwe belastingverdrag Nederland Duitsland

Vanaf 1 januari 2016 treedt het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking. Het werknemersartikel blijft nagenoeg ongewijzigd. Er wordt een kleine wijziging doorgevoerd met betrekking tot de 183-dagenregeling. Deze wordt niet langer beoordeeld per kalenderjaar, maar per periode van 12 maanden. Daarnaast zijn de regels met betrekking tot de grensarbeider aangepast om zo eventuele bestaande belemmeringen voor het werken in een ander land weg te nemen. Graag zou ik twee regels nader benoemen. Het betreft als eerste de compensatieregeling. In dit blad zijn al meerdere artikelen geschreven over deze regeling. Ik wil dan ook alleen het bestaan van de regeling noemen. De regeling heeft als doel, dat het vanuit Nederlands oogpunt nooit nadelig mag zijn om in Duitsland als werknemer aan de slag te gaan.

Daarnaast voert Duitsland een versoepeling van de regelgeving door met betrekking tot de binnenlandse belastingplicht. Zoals in dit artikel reeds is aangegeven, moet 90% van het gezinsinkomen aan Duitse heffing onderworpen zijn. Dit geldt zowel voor de in Duitsland werkende werknemer, als voor zijn of haar partner. Alleen wanneer hier aan voldaan wordt, kan in Duitsland gebruik worden gemaakt van Steuerklasse 3 (en 5) en dient een gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting in Duitsland te worden gedaan. Dit gaat onder het nieuwe verdrag veranderen. Het inkomen van de (niet in Duitsland werkende) partner is niet langer relevant. Louter de werknemer zelf dient aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Dat het onder het nieuwe verdrag sneller mogelijk is om gezamenlijk aangifte te doen, wil niet altijd zeggen dat dit ook voordelig is, Dit is afhankelijk van de hoogte van de inkomens en dient per geval afzonderlijk te worden beoordeeld.

Sociaal verzekeringsrecht

Waar een belastingplichtige in grensoverschrijdende situaties verzekerd is, wordt geregeld in de Europese Verordening. Een persoon kan altijd maar in één land verzekerd zijn, dit in tegenstelling tot waar belasting is verschuldigd. De hoogte van de verschuldigde bijdrage en wijze van afdracht wordt vervolgens geregeld in de nationale wet van de lidstaat waar de werknemer verzekerd is.

TIP: Controleer of een getrouwde werknemer terecht in Steuerklasse 3 is ingedeeld door de Duitse werkgever. In veel gevallen is een Duitse werkgever niet op de hoogte van de aanvullende voorwaarden die gelden voor buitenlandse werknemers en zal een getrouwde buitenlandse werknemer ingedeeld worden in steuerklasse 3. Hiermee bestaat het risico, dat bij de aangifte een groot bedrag terug betaald moet worden.

TIP: Is vooraf niet duidelijk of een gezamenlijke aangifte lonend is? Pas dan steuerklasse 1 toe. Blijkt naderhand, dat er een recht op steuerklasse 3 bestond, doe dan alsnog een aangifte inkomstenbelasting. De voordelen worden alsnog toegerekend.

Gerelateerd aan deze whitepaper