Prinsjesdag voor ondernemers en werkgevers: dit verandert er in 2023

I Stock 649488328

Op Prinsjesdag zijn dit jaar verschillende maatregelen aangekondigd die ondernemers en werkgevers raken in 2023. Edwin de Witte en Boris Meinders, beiden directeur belastingadvies bij KroeseWevers, praten u in dit artikel bij over de 12 belangrijkste veranderingen die u als ondernemer, werkgever of DGA staan te wachten in 2023.

1. Tarieven vennootschapsbelasting (vpb) stijgen

De verandering die in 2023 bij de meeste bedrijven het meest voelbaar wordt is de aangekondigde stijging van de vennootschapsbelasting. Deze stijgt in de eerste tariefsschijf van 15% naar 19%. Niet alleen de stijging van de vennootschapsbelasting zorgt voor een lagere nettowinst. Ook de schijflengtes gaan omlaag. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief tot een belastbare winst van € 200.000 19% en daarboven 25,8%. Hierdoor worden resultaten eerder in de hoogste schijf van 25,8% belast. “Ondernemers moeten rekening houden met twee effecten: naast de verhoging van de vpb-tarieven is er ook het effect van het lagere tariefopstapje. Met name mkb-bedrijven gaan dat voelen”, verwachten Edwin de Witte en Boris Meinders.

Een snelle rekensom leert dat bij een winst van € 400.000 de nettowinst in 2023 € 29.600 lager uitvalt door de aangekondigde tariefwijzigingen. De reden voor de verhoging van het vpb-tarief en de verlaging van het tariefopstapje is meer belasting ophalen bij winstgevende bedrijven om de lasten voor burgers te verlagen en de koopkracht te verhogen.

Vennootschapsbelasting

2022

2023

Winst tot € 395.000 in 2022/€ 200.000 in 2023

15,0%

19,0%

Winst boven € 395.000 in 2022/€ 200.000 in 2023

25,8%

25,8%

2. Dividend boven € 67.000 zwaarder belast

Heeft u plannen om meer dan € 67.000 dividend uit te keren? Dan is het advies om dat nog in 2022 of anders in 2023 te doen. Vanaf 1 januari 2024 worden inkomsten uit aanmerkelijk belang, zoals dividend, namelijk bij een hoge uitkering tegen een hoger tarief belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Deze wijziging geldt voor iedereen die meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht bezit in een vennootschap. U bent dan aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die u uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief bedraagt momenteel 26,9%.

Het kabinet is van plan om twee schijven te introduceren in box 2 met ingang van 2024, namelijk 24,5% tot € 67.000 en 31% voor het bedrag daarboven.

In 2023 blijft het tarief voor box 2 gelijk aan het tarief in 2022, namelijk 26,9%. Edwin de Witte: “We zien dat de druk op de vennootschapsbelasting omhoog gaat, waardoor de netto winst van bedrijven omlaag gaat. Wie veel dividend wil uitkeren krijgt er vanaf 2024 een hogere box 2-claim overheen. Ons advies is daarom: overweegt u binnenkort dividend uit te keren en gaat het om een groot bedrag, van meer dan € 67.000 per partner? Doe dat dan nog in 2022 en niet in 2023 omdat dat jaar ook al meetelt voor het afbouwen van heffingskorting. We zullen onze klanten hier gericht over adviseren.”

3. Tarief box 3 stijgt van 31% naar 34%

Heeft u vermogen in box 3? Dan krijgt u te maken met een tariefstijging. Op dit moment (2022) bedraagt het tarief 31%. In 2023 stijgt het naar 32%. In 2024 en 2025 gaat het tarief van box 3 wederom met 1% omhoog, naar respectievelijk 33% en 34%. “Wat je in het algemeen ziet is dat de heffing op arbeid omlaag gaat en de heffing over vermogen en kapitaal stijgt. Kapitaal wordt vanaf 2023 dus zwaarder belast”, legt directeur belastingadvies Edwin de Witte uit. Volgens Edwin de Witte en Boris Meinders is het daarom verstandig om samen met de belastingadviseur goed te kijken op welke manier de belastingheffing zo laag mogelijk gehouden kan worden. Het kabinet probeert bij deze maatregel de kleine spaarder te ontzien, voor spaarders wordt het heffingsvrije vermogen daarom met ingang van 2023 verhoogd van € 50.650 naar € 57.000.

Tenslotte wordt als gevolg van het Kerstarrest van de Hoge Raad en het daardoor noodzakelijke rechtsherstel de heffingsgrondslag in box 3 aangepast. De Belastingdienst gaat hierbij uit van de werkelijke verdeling van uw vermogens over drie vermogensgroepen:

  • Banktegoeden
  • Overige bezittingen (onder meer beleggingen en onroerend goed)
  • Schulden

4. Kosten van loon en arbeid stijgen

Naast de hogere belasting van kapitaal is een andere trend dat de kosten van arbeid stijgen voor werkgevers. Zo stijgt het minimumloon vanaf 1 januari met 10,15%. Dit brengt hogere loonkosten met zich mee voor bedrijven die veel gebruik maken van personeel tegen het minimumloon. Omdat ook de AOW en de bijstand gekoppeld zijn aan het minimumloon, zullen deze evenredig meestijgen.

Maar de trend van stijgende loonkosten zet ook door vanwege inflatie en nieuwe cao’s, volgens Edwin de Witte. “Overall zie je dat de lonen gaan stijgen. Wij hebben zelf bij KroeseWevers ook een loonsverhoging doorgevoerd vanwege de inflatie. In combinatie met de stijging van de vennootschapsbelasting, zal de winst van bedrijven netto lager worden. Zelfs met een prijsstijging is het voor de meeste ondernemers niet mogelijk om alle extra loonkosten 1-op-1 door te berekenen. Dus bedrijven en werkgevers kunnen rekenen op een forse stijging van de kosten.”

5. Tarief eerste schijf inkomstenbelasting verlaagd

Werknemers gaan in 2023 meer overhouden van hun bruto salaris. Het tarief in de 1e schijf voor de inkomstenbelasting wordt iets verlaagd: van 37,07% (2022) naar 36,93% (2023). Ook wordt de eerste tariefschijf verlengd naar € 73.071 (€ 69.398 in 2022). De heffingskortingen worden verhoogd.

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2023

Belastbaar inkomen meer dan (€)

maar niet meer dan (€)

Tarief 2023 (%)

1e schijf

-

73.071

36,93

2e schijf

73.072

-

49,5

6. Hoger gebruikelijk loon

Ook de dga moet zichzelf in 2023 waarschijnlijk een hoger loon uitkeren. Als u namelijk dga bent, bent u verplicht om uzelf een gebruikelijk loon toe te kennen en op te nemen in de salarisadministratie van uw bv. Het gebruikelijk loon moet volgens de wet in 2022 minimaal worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking. Of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen hoger is dan € 48.000. Omdat dit loon lastig is vast te stellen, gold een doelmatigheidsmarge van 25%.

Die doelmatigheidsmarge wordt nu per 2023 afgeschaft. Mogelijk moet u uzelf daarom als dga vanaf 2023 een hoger loon toekennen. “Dit is iets waar we onze klanten de komende periode zeker bij zullen begeleiden”, geven de directeuren belastingadvies aan.

7. Excessief lenen vanaf 2023 zwaarder belast vanaf 7 ton

Het is al langer bekend dat het excessief lenen bij de eigen bv voor dga’s met ingang van 2023 aan banden wordt gelegd. Vanaf 2023 wordt bij leningen bij de eigen bv (anders dan voor de eigen woning) die hoger zijn dan € 700.000 het bedrag boven de € 700.000 belast in box 2. “Dat betekent dat alles wat een dga boven de € 700.000 aan schuld heeft bij de eigen bv gezien wordt als dividend”, leggen Edwin de Witte en Boris Meinders uit.

Volgens de twee fiscaal specialisten is het belangrijk dat dga’s op wie dit van toepassing is gaan nadenken hoe ze de schuld aan hun eigen bv kunnen terugbrengen. “Dat kan door nu dividend uit te keren, maar als je hebt geïnvesteerd in vastgoed met geld uit je bv kan het ook interessant zijn om te kijken of je de schuld bancair kunt herfinancieren. Onze tip zou dus zeker zijn om met de belastingadviseur in overleg te treden als de schuld meer dan € 700.000 bedraagt.”

8. Verhoging vrije ruimte WKR van 1,7% naar 1,92%

Er is ook goed nieuws voor werkgevers. De vrije ruimte in de WKR (werkkostenregeling) wordt iets verhoogd: van 1,7% tot een loonsom van € 400.000 in 2022 naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000 in 2023. Voor de loonsom boven de € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,18%. Overschrijdt u de vrije ruimte, dan betaalt u 80% belasting via de eindheffing in de loonadministratie. Met de werkkostenregelingen kunnen werkgevers onbelast allerlei zaken vergoeden en verstrekken zonder dat die extraatjes als loon worden aangemerkt en dus extra belast worden.

9. BOR: Bedrijfsopvolgingsregeling voortgezet in 2023

Nog een meevaller. Ook in 2023 wordt er naar verwachting nog niet getornd aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De BOR blijft in de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting in de huidige vorm nog gehandhaafd in 2023. Vorig jaar al waren er vermoedens dat deze bedrijfsopvolgingsregeling wordt afgebouwd of versoberd, maar in 2023 blijft het kabinet zoals het nu lijkt hiervan af.

Met de BOR is het mogelijk om fiscaal vriendelijk het bedrijf over te dragen aan kinderen. Volgens Edwin de Witte en Boris Meinders betekent dit uitstel zeker geen afstel. Want het ligt in de lijn der verwachting dat de regeling zoals die nu bestaat op z’n minst zal worden versoberd. “Denk er daarom goed over na of je nog in 2022 of in 2023 gebruikt wilt maken van deze regeling”, adviseert Edwin de Witte.

10. Overdrachtsbelasting stijgt voor bedrijven en beleggers

Overweegt u als ondernemer nog een bedrijfspand te kopen? Of wilt u beleggen in vastgoed? De tip is dan: doe het nog dit jaar. Vanaf 1 januari 2023 stijgt de overdrachtsbelasting voor vastgoed dat niet als eigen woning aangemerkt kan worden (kort gezegd vastgoed van beleggers) van 8% naar 10,4%. Per saldo gaan bedrijven en beleggers en kopers van een vakantiewoning hierdoor meer overdrachtsbelasting betalen.

11. Verhoging leegwaarderatio

Verhuurt u woningen waarbij voor een huurder huurbescherming geldt? Vanaf 1 januari 2023 wordt de leegwaarderatio verhoogd. Kort gezegd komt het volgens Boris Meinders, samen met de verhoging van de overdrachtsbelasting, op het volgende neer: “Je betaalt meer om vastgoed te verwerven en als je het eenmaal hebt ga je minder rendement krijgen.”

De leegwaarderatio is daar verantwoordelijk voor. De leegwaarderatio is een van de huurprijs afhankelijke factor voor het berekenen van de waarde van een geheel of gedeeltelijk verhuurde woning waarbij voor de huurder huurbescherming geldt. Deze wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd. Hierdoor stijgt de waarde van een verhuurde woning in box 3, zodat de verhuurder meer belasting in box 3 moet betalen. Daarnaast werkt deze aanpassing door in de schenk- en erfbelasting.

Daarnaast vindt nog een tweetal wijzigingen plaats:

  1. Tijdelijke huurcontracten worden met ingang van 1 januari 2023 uitgesloten van toepassing van de leegwaarderatio.
  2. Indien sprake is van verhuur aan gelieerde partijen (zoals een zoon of dochter) vervalt de mogelijkheid om de leegwaarderatio toe te passen.

Let op! De leegwaarderatio is niet van toepassing bij vakantiewoningen en niet-woningen.

12. Schenking via jubelton afgeschaft in 2024

Het kabinet wil de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (de zogenoemde jubelton) vanaf 1 januari 2023 verlagen van € 106.671 tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Volgens Boris Meinders is er nog steeds mogelijkheid om in 2023 te genieten van de maximale vrijstelling. Maar dan moet de schenker in 2022 al een deel van de € 106.671 schenken.

“Stel dat de begiftigde nog geen eigen woning heeft, maar naar verwachting in 2023 wél. Dan kun je nu alvast een klein deel schenken van de € 106.671. Zeg € 6.000 en dan kun je de rest in 2023 schenken. Er moet in dat geval wel twee keer een beroep op de vrijstelling worden gedaan en op beide schenkingsmomenten moet aan de voorwaarden worden voldaan. De begiftigde heeft dan tot eind 2024 de tijd om het ontvangen geld aan de eigen woning te besteden.”

Meer informatie over de veranderingen in 2023?

Wilt u meer weten over de veranderingen en wat deze voor u betekenen? Voor vragen over uw specifieke situatie kunt u terecht bij onze adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Disclaimer. Bij de samenstelling van deze blog is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Meer weten? Neem contact op.

Drs edwin de witte rb
drs. Edwin de Witte
Directeur belastingadvies
+31 (0)5 72 74 58 13
Mr boris meinders
mr. Boris Meinders
Directeur belastingadvies
+31 (0)5 38 50 49 60
Meer informatie? +31 (0)53 850 49 00

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder!

Neem contact op

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Maar ook voor het bijhouden van statistieken en voor marketingdoeleinden. Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken en om uw cookie-instellingen goed vast te kunnen leggen. De functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren, daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analyserende cookies
Elke dag meten en analyseren wij het gebruik van onze online kanalen om onze bezoekers de beste ervaring te bieden. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken, in het voordeel van de bezoekers van onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing en social media cookies
Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor u onze online kanalen persoonlijker kan ervaren. Denk hierbij aan gepersonaliseerde content of gepersonaliseerde communicatie op social media.
Ingeschakeld Uitgeschakeld