09-10-2015

(Wets-)wijzigingen Personeel en Salaris – oktober 2015

Siteimg album news 201 img 1211

Het komende jaar worden er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd. Dit heeft gevolgen voor u als werkgever, maar ook voor uw personeel. Ook rondom de salariëring zal er veel gaan veranderen. Wat betekent dit voor u en uw organisatie?

WAS

Vanaf 1 januari 2016 wordt de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht die van invloed is op de salarisspecificatie en de betaling van het wettelijk minimumloon. Deze wet heeft grote gevolgen voor de salarisadministratie. Het houdt onder meer in dat werkgevers verplicht worden het zogenaamde “netto equivalent” giraal aan de werknemer te betalen. Het netto equivalent is wat netto overblijft van het bruto wettelijk minimumloon, na inhouding van de verplichte en toegestane inhoudingen zoals loonheffingen, pensioenpremies en ingevolge een pensioenregeling verschuldigde ANW- of aanvullende verzekeringen. Als dit laatste niet het geval is dan mag u de premie hiervoor dus niet inhouden.

Geen inhouding personeelsvereniging of verkeersboete

Indien u als werkgever een personeelsvereniging kent waarvan een bijdrage van de werknemer wordt gevraagd, dan vormt dit een inhouding op het netto loon. Inhoudingen van bijvoorbeeld de personeelsvereniging, verkeersboetes en collectieve ziektekostenverzekeringen zijn met de WAS niet meer toegestaan. Ook niet met een machtiging, als door deze inhouding(-en) minder dan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Inhoudingen mogen alleen plaatsvinden op het meerdere loon en uitbetaling van het vakantiegeld.

Betaling van voorschotten

Wanneer u aan de werknemer een voorschot op het salaris betaalt, mag u deze alleen als voorschot op de salarisafrekening in mindering brengen indien u dit schriftelijk met de werknemer bent overeengekomen.

Uitgebreide uitleg over de verplichtingen vindt u ook op de website Rijksoverheid.

Miljoenennota 2016

Meer dan de helft van de toegezegde lastenverlichting gaat naar lastenverlichting op arbeid door onder andere een verhoging van de arbeidskorting en wijzigingen in enkele belastingschijven. Iedere werknemer die loon ontvangt heeft recht op de arbeidskorting. Inkomens tussen de € 9.000 en € 50.000 profiteren het meest van de hogere arbeidskorting tot maximaal € 6.38. De eerste en tweede schijf van de loon- en inkomstenbelasting bedraagt in 2015 nog 42%. In het Belastingplan 2016 worden deze schrijven verlaagd naar 40,15%. De derde schijf wordt verlengd met €8.548 waardoor de vierde schijf (52%) begint bij een inkomen van meer dan €66.421.

Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle werkgevers de werkkostenregeling toepassen. Wanneer u de vrije ruimte heeft overschreden dient u dit in de loonaangifte over het eerste tijdvak van 2016 al aan te geven.

Aanwijzen

Wanneer loonbestanddelen onder de WKR niet zijn aangewezen komt u ook niet toe aan de vrijstellingen. De Belastingdienst buigt zich over het standpunt dat, indien loonbestanddelen niet zijn aangewezen, deze als werknemersloon verwerkt moeten worden.

Gebruikelijkheidscriterium

In het Belastingplan 2015 is aangegeven dat het gebruikelijkheidscriterium wordt aangescherpt. Hiermee wordt bedoeld dat het door de werkgever aanwijzen van de aan een werknemer verstrekte vergoeding, of verstrekking van een bepaalde omvang als eindheffingsbestanddeel gebruikelijk moet zijn. En dus niet de omvang van de vergoeding of verstrekking als zodanig.

Vervanging VAR

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Staatssecretaris Wiebes geeft aan dat nog steeds wordt beoogd om deze regeling per 1 januari 2016 in te laten gaan. Essentieel is dat niet alleen opdrachtnemers, maar ook opdrachtgevers verantwoordelijk zijn om een dienstbetrekking uit te sluiten.

Opdrachtgevers kunnen nog steeds zekerheid krijgen dat de zelfstandige niet als werknemer gekwalificeerd dient te worden, indien de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst wordt gebruikt. U moet er samen met de opdrachtnemer op toezien dat er volgens de beoordeelde overeenkomst wordt gewerkt. Wanneer in de praktijk blijkt dat er op een andere manier wordt gewerkt dan de beoordeelde overeenkomst en na controle van de Belastingdienst blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan legt de inspecteur de naheffing werknemersverzekeringen aan de opdrachtgever op. De premie voor de volksverzekeringen wordt vervolgens geheven van het salaris van de opdrachtnemer die op dat moment als werknemer is gekwalificeerd. Dat heeft consequenties voor zijn beloning en aangifte inkomstenbelasting.

Payrollers

Payrollers en vaste werknemers hebben sinds 1 januari 2015 al een gelijke ontslagbescherming. Het kabinet is bezig met een wetsvoorstel dat er voor moet zorgen dat payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn. Dit staat in de Begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2016.

Eigenrisicodragers

Minister Asscher heeft maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat werkgevers die nu eigenrisicodrager zijn, voor één jaar overstappen naar de publieke WGA verzekering van het UWV. Voor alle werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap eindigt, geldt vanaf 1 januari 2016 een minimale terugkeerperiode naar het UWV van drie jaar. Hiermee wil de minister voorkomen dat werkgevers uit financieel gewin voor één jaar overstappen. Pas na drie jaar kunnen werkgevers weer eigenrisicodrager worden. Dit geldt ook voor werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap al eerder is geëindigd.

Wijziging duur WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale WW-duur stapsgewijs met één maand per kwartaal, teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Ook wordt de opbouw van WW-rechten aangepast. Werknemers bouwen dan over de eerste 10 jaar van het dienstverleden 1 maand WW op. Daarna per gewerkt jaar een halve maand WW.

Sjoemelsoftware Volkswagen en gevolgen bijtelling leaseauto’s

Uitstoot van onder meer de Volkswagen dieselmotoren is een veel besproken onderwerp. In de eerste feiten die bekend zijn gaat het om de uitstoot van Nox en niet om de CO2 uitstoot. De bijtellingsklasse is gebaseerd op de CO2 uitstoot van een motor. Het ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt dat huidige berijders van een ‘sjoemeldiesel’ niet met een wijziging in de bijtelling zullen worden geconfronteerd.

Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.