21-12-2016

Veranderingen voor Personeel & Salaris december 2016

Siteimg album news 338 img 2508

In dit overzicht informeren wij u over de veranderingen die eraan komen voor personeel en salaris. De onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: verbod op inhoudingen, tegemoetkoming in de loonkosten, minimumlonen 2017 en meer actualiteiten voor werkgevers en werknemers.

Wet Aanpak schijnconstructies: verbod op inhoudingen op (minimum) loon per 2017

Het laatste onderdeel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) gaat op 1 januari 2017 in.
Verrekeningen en inhoudingen op het loon zijn vanaf 2017 niet meer toegestaan tenzij de werknemer de werkgever hiervoor heeft gemachtigd. Deze inhoudingen worden per 1 januari 2017 wel beperkt doordat een werknemer ieder tijdvak in ieder geval het netto equivalent van het wettelijk minimumloon giraal betaald dient te krijgen. Dus indien de werknemer bijvoorbeeld een verkeersboete krijgt mag u deze niet inhouden en verrekenen, indien de werknemer hiermee onder het netto equivalent van het wettelijk minimumloon komt. De inspectie SZW is belast met deze controle en kan forse boetes opleggen bij overtreding hiervan.

Uitzonderingen

Loondoorbetaling bij ziekte
Bij ziekte is de werkgever het eerste jaar verplicht 70% van het salaris, maar minimaal het minimumloon te betalen. In het tweede jaar vervalt de plicht tot het betalen van het minimumloon. Dit is toegestaan zonder overtreding van de Wet minimumloon en de WAS.

Huisvesting en zorgverzekeringspremie
Voor inhouding van huisvestingskosten geldt een maximum van 25% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast moet de huisvesting voldoen aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen.

Zorgverzekeringspremie
Voor inhouding van zorgverzekeringskosten moet een kopie van de polis worden overlegd waarbij alleen de basispremie ingehouden mag worden. Als maximum geldt de geschatte gemiddelde premie voor de basisverzekering. De premie voor een aanvullende verzekering mag u alleen verrekenen indien de werknemer hiermee niet onder het netto equivalent van het wettelijk minimumloon komt.

Werknemers met een arbeidsbeperking
Voor werknemers met een arbeidsbeperking is het ook mogelijk om inhoudingen te doen voor nutsvoorzieningen, waterschaps- of gemeentelijke belastingen. De werknemer moet hiervoor wel een schriftelijke volmacht verlenen. Voor werknemers met een arbeidsbeperking geldt geen maximumbedrag of percentage. Deze uitzondering is gemaakt om te voorkomen dat zij schulden krijgen of in de schuldsanering terecht komen.

Loonbeslag
Er zijn geen veranderingen in de WAS opgenomen voor beslaglegging en loonbeslag. Deze regeling is in een andere wet opgenomen. Bij beslaglegging en/of loonbeslag mag er dus minder dan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon betaald worden. Wel dient uiteraard de beslagvrije voet in acht genomen te worden.

Wet tegemoetkoming loondomein

Binnen de Wet tegemoetkoming loondomein is het Lage inkomensvoordeel (LIV) opgenomen en gaat per 1 januari 2017 in werking. Het LIV heeft betrekking op werknemers die niet meer dan 125% van het wettelijk minimumloon (van een 23-jarige) verdienen.

Voorwaarden:
Het LIV geldt voor werknemers die in een kalenderjaar:

 • Een gemiddeld uurloon verdienen van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon;
 • In ieder geval 1248 verloonde uren heeft;
 • De AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Het loon moet minstens 100% van het volledig wettelijk minimumloon zijn. Voor jongeren tot 23 jaar geldt de tegemoetkoming niet als de jongere het minimumjeugdloon ontvangt.
Indien deze jongere het volledige minimumloon van een 23-jarige ontvangt dan heeft u als werkgever wel recht op de tegemoetkoming.

De tegemoetkoming is:

 • € 1,01 per uur indien een werknemer maximaal 110% van het wettelijk minimumloon (van een 23-jarige) verdient met een maximum van € 2 000 per jaar en
 • € 0,51 per uur indien een werknemer tussen de 110% en 125% van het wettelijk minimumloon (van een 23-jarige) verdient met een maximum van € 1 000 per jaar.

De Belastingdienst keert op basis van gegevens uit de polisadministratie van het UWV de vergoeding over 2017 automatisch in 2018 aan u uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Schenking in plaats van kerstpakket

December is traditioneel de maand waarin veel werknemers een kerstpakket ontvangen. Maar als uw werknemers in plaats van een kerstpakket liever een schenking aan een goed doel willen doen, dan moet u dat vooraf regelen. U dient als werkgever bovendien het goede doel te kiezen, dit mag de werknemer niet zelf bepalen. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan is de schenking zowel voor de werkgever als de werknemer onbelast.

Aanpassing wettelijk minimumloon

Per 1 januari 2017 worden de bruto wettelijk minimumlonen als volgt vastgesteld:

Beleidsregels ‘de zieke werknemer’

Er worden strenge wettelijke eisen gesteld aan het bewaren en vastleggen van medische gegevens.
In verzuimsystemen mogen niet de aard en oorzaak van de ziekte vastgelegd worden. Zelfs niet dat een werkneemster zwanger is of dat er sprake is van orgaandonatie. In deze situaties mag u alleen vastleggen ‘Ziektewet vangnet’. Als reden van ziekte in geval van griep mag u geen griep benoemen maar ‘kortdurend afwezig’. De Autoriteit Persoonsgegevens kan forse dwangsommen opleggen indien uw organisatie wel medische gegevens vastlegt.

Wat mag u wel en wat niet? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de publicatie ‘de zieke werknemer’ van februari 2008 herzien in nieuwe Beleidsregels ‘de zieke werknemer’.Hierin is onder andere opgenomen op welke manier en wie welke gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers mag verwerken.

Wet DBA

De implementatietermijn van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018. Tot die tijd worden er geen boetes of naheffingen opgelegd, met uitzondering aan kwaadwillenden.

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief van 18 november aangekondigd dat:

 • De handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2018;
 • De Belastingdienst in de tussenliggende periode een coachende rol gaat vervullen op de werkvloer. Zo moet duidelijk worden wat wel en niet kan;
 • Het kabinet gaat onderzoeken of het arbeidsrechtelijk herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de praktijk, en;
 • Het ministerie SZW openstaat voor verzoeken van sociale partners om daar waar het knelt passende maatregelen te nemen als dat voor een aantal sectoren noodzakelijk wordt gevonden.

Klik hier voor de leaflet ‘Hoe werkt de DBA’

Werkhervattingskas 2017

U heeft de Mededeling of Beschikking Werkhervattingskas (WHK) 2017 van de Belastingdienst ontvangen. Hierin staat welk premiepercentage u voor het kalenderjaar 2017 gaat betalen. De premie is gebaseerd op WGA- en Ziektewetuitkeringen die het UWV aan uw (ex)werknemers heeft uitgekeerd.

De veranderingen per 2017 zijn:

 • WGA Vast en WGA Flex wordt samengevoegd tot één WGA premie;
 • Indien werkgevers van eigenrisicodragerschap teruggaan naar het publieke bestel (UWV) geldt niet meer dat zij de minimumpremie afdragen. Bij de berekening van de premie WGA houdt het UWV rekening met WGA uitkeringen uit de periode van eigenrisicodragerschap én met WGA uitkeringen uit de periode waarin een werkgever publiek verzekerd was;
 • Daarnaast bent u bij terugkeer drie jaar verplicht verzekerd bij het UWV;
 • Indien een (middel)grote werkgever ervoor kiest eigenrisicodrager te worden dan blijven de staartlasten achter bij het UWV. Staartlasten zijn de WGA uitkeringen die zijn ontstaan vóór uw overstap naar eigenrisicodrager. Deze wijziging geldt voor werkgevers die na 1 juli 2016 eigenrisicodrager zijn geworden.

Controle beschikking WHK
Het is van groot belang om de beschikking WHK goed te controleren en na te gaan of eventueel toegerekende uitkeringen wel correct zijn. Onze ervaring is dat er regelmatig fouten in de beschikking staan. Indien KroeseWevers uw salarisadministratie verzorgt, dan controleren wij voor u of er toerekeningen zijn en vragen, in overleg met u, de specificatie van de uitkeringen op. Op deze specificatie staat het BSN nummer van de uitkeringsgerechtigde en de toegerekende uitkering vermeldt. Op basis hiervan kunnen de controles uitgevoerd worden.

Bijtelling privégebruik 2017

De bijtelling voor privé gebruik van een auto van de zaak, met een datum eerste toelating vanaf 2017, wordt conform de Autobrief II, van 2017 tot en met 2020 belast met een bijtelling van 22%. Alleen volledig elektrische auto’s behouden een bijtelling van 4% tot en met 2020.
Een auto met een ingangsdatum eerste toelating tussen 2017 en 2020 blijft vervolgens weer 60 maanden de bijtelling behouden vanaf het moment van eerste toelating.

Datum eerste toelating voor 2017

Indien u, of uw werknemer, in 2017 een auto gaat rijden met een datum eerste toelating die bijvoorbeeld in 2015 ligt dan blijft deze auto de bijtelling behouden zoals deze gold in 2015 met een maximum van 60 maanden na de datum eerste toelating. Dat kan de komende jaren nog voordelig zijn terwijl de auto nog van een recent bouwjaar is.

Auto met bijtelling van 25%
Auto’s met een bijtellingspercentage van 25% blijven 25%. Wel wordt er door partijen gelobbyd om deze categorie ook terug te brengen naar 22%, maar in een eerdere reactie geeft de minister aan hier vooralsnog niet in mee te gaan. Indien u, of uw werknemer, dit jaar nog een andere auto uit gaat zoeken en deze auto zou nu 25% bijtelling kennen, dan is het raadzaam deze door te schuiven na 1 januari 2017. De bijtelling is dan 22% en levert zo een besparing van 3% op. Bij een auto met een fiscale waarde van € 40 000 is de grondslag voor de bijtelling daarmee al € 1 200 per jaar lager.

Auto’s zonder CO2 uitstoot of een CO2 uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer
Ligt de datum eerste tenaamstelling voor 1 januari 2012? Dan is voor deze categorie auto’s nu actie vereist! Voor deze auto moet namelijk het bijtellingspercentage op 1 januari 2017 opnieuw worden bepaald op basis van de huidige normen.

Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.