18-10-2019

Hoe weet u als werkgever of u gebonden bent aan een cao en/of pensioenregeling?

Hoe weet u als werkgever of u gebonden bent aan een cao en/of pensioenregeling? KroeseWevers Pensioenadvies

Het is belangrijk dat u weet of en zo ja, welke cao van toepassing is en of er sprake is van een verplichte pensioenregeling voor uw werknemers. Heeft u dit niet inzichtelijk? Dan kan dit grote (financiële) gevolgen hebben voor uw onderneming. In dit artikel leest u op welke manieren u gebonden kunt zijn aan een cao en / of pensioenregeling.

Gebondenheid cao

De wet bepaalt dat er meerdere mogelijkheden zijn waardoor een werkgever gebonden kan zijn aan een cao. Hieronder leest u welke dat zijn.

1. Algemeen verbindend verklaring

Iedere cao heeft zijn eigen werkingssfeerbepaling. Om te beoordelen of er wordt voldaan aan de werkingssfeerbepaling, moet worden gekeken naar de aard van de onderneming en de feitelijke werkzaamheden die binnen de onderneming worden uitgevoerd.

Valt uw onderneming onder de werkingssfeer van een cao die algemeen verbindend is verklaard, dan houdt dit in dat deze cao van toepassing is. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van een werkgeversorganisatie.

2. Incorporatiebeding

Een tweede mogelijkheid om een cao voor uw medewerkers toe te passen is door middel van een incorporatiebeding. De cao maakt hiermee onderdeel uit van de tussen werkgever en werknemer overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat u niet zomaar kan besluiten de cao niet meer toe te passen.

Let op! Als werkgever kunt u niet zomaar kiezen voor de voor u meest gunstige cao. Indien u als werkgever onder een andere algemeen verbindend verklaarde cao valt, dan is deze cao ook in ieder geval van toepassing. Dit kan betekenen dat u aan twee cao’s dient te voldoen, hetgeen waarschijnlijk niet uw bedoeling zal zijn.

3. Lid werkgeversorganisatie

Het kan ook zijn dat u als werkgever bent aangesloten bij een werkgeversorganisatie. Leden van deze werkgeversorganisatie zijn dan rechtstreeks gebonden aan een cao waar de werkgeversorganisatie partij bij is.

4. Ondernemings-cao

Tot slot is er ook nog de mogelijkheid voor het afsluiten van een ondernemings-cao. Deze cao wordt afgesloten tussen een werkgever en één of meer werknemersorganisatie(s). Dit geldt vaak voor de grotere organisaties.

Belang cao

Op het moment dat op grond van bovenstaande mogelijkheden een cao van toepassing is binnen een onderneming, kan de werknemer aanspraak maken op de rechten en plichten die voortvloeien uit deze cao. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

In het algemeen geldt dat een werknemer met terugwerkende kracht tot 5 jaar nakoming kan vorderen van de aanspraken waar hij volgens de cao recht op heeft.

Financiële risico

Stel dat de werknemer niet conform de cao het salaris krijgt uitbetaald, dan kan de werknemer dus tot 5 jaar terug nakoming vorderen van het achterstallige salaris.

Het grootste financiële risico voor de werkgever ligt echter bij pensioen, vandaar dat hieronder daar nader op in zal worden gegaan.

Pensioen

In Nederland geldt geen pensioenplicht. Toch moet een groot aantal werkgevers in Nederland zich aanmelden bij een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling.

Hoe kan worden vastgesteld of er sprake is van een verplichte aanmelding?

Een verplichting om aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenregeling volgt uit het toepasselijke verplichtstellingsbesluit. In dit besluit wordt beschreven welke bedrijfsactiviteiten tot de werkingssfeer behoren. Ook wordt bepaald wie als werknemer wordt aangemerkt.

Of een werkgever zich verplicht moet aansluiten is verder afhankelijk van de mate waarin de onderneming de werkzaamheden uitvoert die zijn opgenomen in het verplichtstellingsbesluit. Wanneer de onderneming deze werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak verricht, dan is sprake van een verplichting om zich aan te sluiten. Het hoofzakelijkheidscriterium kan per pensioenregeling (c.q. branche) verschillen. Dit kan worden gerelateerd aan de omzet, maar ook aan het aantal werknemers, arbeidsuren of de loonsom.

Wat zijn de gevolgen?

Wanneer een werkgever ten onrechte niet is aangesloten bij een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregeling, kan dit grote (financiële) gevolgen opleveren voor de werkgever in kwestie. Zo zijn de bestuurders van de onderneming hoofdelijk aansprakelijk voor de bijdragen die verschuldigd zijn.

Met terugwerkende kracht kunnen de niet betaalde premies over de afgelopen jaren worden opgeëist. Bovendien verwerven de werknemers van rechtswege pensioenaanspraken. Een (voormalig) werknemer of een nabestaande van een (voormalig) werknemer kan in deze situatie een pensioenuitkering claimen bij het bedrijfstakpensioenregeling ook al is er geen premie betaald. Het bedrijfstakpensioenregeling zal dan niet alleen de gemiste premiebetalingen verhalen, maar ook de volledige (contante) waarde van de pensioenuitkeringen.

Op het moment dat bedrijfsactiviteiten wijzigen, waardoor een verplichting om aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenregeling aan de orde is, dan geldt deze verplichting vanaf het moment dat de werkingssfeer van toepassing is.

Wie is nu verantwoordelijk voor de aanmelding bij het pensioenregeling?

De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de vaststelling of er sprake is van een verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenregeling. Op grond van de wet heeft de werkgever op dit onderdeel zelfs een onderzoeksplicht. Dit onderzoek is vooral van belang bij het opstarten van de onderneming, bij een fusie, een overname of een wijziging van de bedrijfsactiviteiten.

Meer weten?

Bent u benieuwd of u alles goed hebt geregeld op het gebied van cao en pensioen? Of hebt u andere vragen op het gebied van pensioen & inkomen? Met de adviseurs van de KroeseWevers Werkgeversdesk haalt u de juiste kennis in huis. Voor meer informatie over onze diensten en dit artikel kunt u contact opnemen met Claudia Pont.

Hoe weet u als werkgever of u gebonden bent aan een cao en/of pensioenregeling?
Meer weten?
Neem contact op.
Claudia Pont - KroeseWevers
Claudia Grimberg-Pont
Adviseur pensioen en inkomen
Stuur een mail +31 (0)5 33 03 43 85
Hulp nodig? +31 (0)53 850 49 00
Contact opnemen
KroeseWevers maakt gebruik van cookies

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.